First Circular of the 6th International Conference of Palaeogeography

[ A   A   A ]

The 6th International Conference of Palaeogeography will take place in Nanjing, China on May 17th–20th, 2024.

First Circular of the 6th International Conference of Palaeogeography

May 17–20, 2024

Nanjing, China

http:// www.isp2022.org

Life Evolution, Palaeogeography and Resources

 

 

Introduction

The International Conference of Palaeogeography (ICP) is a biennial event that aims to foster international academic exchange and interdisciplinary collaboration in palaeogeography and related fields. It also has strategic significance for the prediction and exploration of energy and mineral resources worldwide. Since its inception in 2013, the ICP has been held five times in China, including in Beijing (2013), Beijing (2015), Chengdu (2017), Beijing (2019) and Wuhan (2022). On the recommendation of late Prof. Zengzhao FENG, which was agreed by the International Society of Palaeogeography Council, the sixth ICP (ICP6) is to be co-sponsored by the International Society of Palaeogeography, the Palaeontological Society of China, China University of Petroleum (Beijing), Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography, and Lithofacies Palaeogeography Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry and will be organized by Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS), along with some other organizations in China. The ICP6 will take place in Nanjing, China in May, 2024.

Sadly, Prof. Zengzhao FENG passed away in January, 2023. We would like to commemorate his great contributions to the development of palaeogeography in China and beyond by hosting a successful ICP6.         

1.1.jpg                             

1. Organization

Sponsors

The International Society of Palaeogeography (ISP)

The Palaeontological Society of China (PSC)

China University of Petroleum (Beijing)

Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography

Lithofacies Palaeogeography Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry

 

Organizer

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS)

 

Co-organizers

State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy (LPS)

Stratigraphy and Paleontology Committee of the Geological Society of China

Coalfield Geology Committee of the Geological Society of China

Petroleum Geology Committee of the Chinese Petroleum Society

Jiangsu Palaeontological Society (JPS)

Northwest University

Nanjing University

China University of Geosciences (Wuhan)

China University of Petroleum (East China)

Central South University

Zhejiang Institute of Geological Survey

Wuhan Center of China Geological Survey

Bureau of Natural Resources, Chaoyang City, Liaoning Province

Bureau of Natural Resources, Ningcheng County, Inner Mongolia Autonomous Region

 

2. Sessions

The sessions of the ICP6 include (but not limited to):

(1) Palaeobiogeography and major evolutionary events of life

(2) Lithofacies palaeogeography and sedimentology

(3) Tectonic palaeogeography and global palaeogeographic reconstruction

(4) Resource palaeogeography and sedimentary mineral deposits

(5) Quaternary palaeogeography and palaeogeography of human historical periods

(6) Palaeogeography and Earth system modeling

(7) Small-scale palaeogeography and sedimentary architecture

(8) Global change and event sedimentation

(9) Lake sedimentation and palaeogeography

(10) New theories and techniques in palaeogeographic researches

We welcome all colleagues to actively propose new sessions by filling out the session application form (see attachment). Please submit to the conference secretariat (icp6@nigpas.ac.cn) before the deadline (October 1, 2023).

 

3. Advisory Committee

Zengzhao FENG

Ziyuan   OUYANG

Tingdong   LI

Hongfu   YIN

Yuchuan   CHEN

Jishun   REN

Jiayu   RONG

Xu   CHEN

Jiaqi   LIU

Tieguan   WANG

Suping   PENG

Yongsheng   MA

Mingguo   ZHAI

Degan   SHU

Longde   SUN

Zhonghe   ZHOU

Zhengtang   GUO

Zhijun   JIN

Yang   LI

Ping’an   PENG

Chengshan   WANG

Fang   HAO

Shuzhong   SHEN

Jingwen   MAO

Caineng   ZOU

Xusheng   GUO

Shucheng   XIE

Min   ZHU

4. Scientific Committee

Chairman:              Shenghe WU, David A.T. HARPER

Vice chairman:       Suping PENG, Maoyan ZHU, Ian D. SOMERVILLE

Secretary General:  Bo WANG, Santanu BANERJEE, Daidu FAN

Member: 

Matthias ALBERTI

John S. ARMSTRONG-ALTRIN

Zhiqiang BAI

Emese M. BORDY

Robert V. BURNE

Yingchang CAO

Jitao CHEN

Zhongqiang CHEN

Tao DENG

Peter DRUSCHKE

Junxuan FAN

Margaret L. FRAISER

Franz T. FÜRSICH

Dengfa HE

Youbin HE

Mingcai HOU

Yuangeng HUANG

Bin HU

Mingyi HU

Xiumian HU

Hong HUA

Zaixing JIANG

Zhenkui JIN

Stephen KERSHAW

Piotr KRZYWIEC

Hongwei KONG

Xulong LAI

Chao LI

Chengyan LIN

Chunming LIN

Stefania Nunzia LISCO

Hao LIU

Jianbo LIU

A.J. (Tom) van LOON

Spencer G. LUCAS

Massimo MORETTI

Axel MUNNECKE

Haikuan NIE

Emilia Le PERA

Tadeusz Marek PERYT

Fotini A. POMONI

Mihai Emilian POPA

Hairuo QING

Ganapathy   SHANMUGAM

Subir SARKAR

Longyi SHAO

Xiaoying SHI

Zhiqiang SHI

Dechen SU

Ping WANG

Yongdong WANG

Huaguo WEN

Huaichun WU

Yasheng WU

Yinye WU

Benzhong XIAN

Lida XING

Jianghai YANG

Renchao YANG

Wan YANG

Xiaoqiang YANG

Taiju YIN

Dali YUE

Gavin YOUNG

Xunlai YUAN

Carlos ZAVALA

Changmin ZHANG

Shuichang ZHANG

Tingshan ZHANG

Xingliang ZHANG

Zhifei ZHANG

Yongyi ZHEN

Xiaomin ZHU5. Organizing Committee

Chairman:    Renbin ZHAN, Zhidong BAO

Vice chairman: Jun WANG, Bo WANG, Hairuo QING, Xiujuan ZHENG

Member:

Yue   CAI

Jitao   CHEN

Shiyue   Chen

Xiaozheng   CHEN

Xuanlong   SHAN

Xiaofei   FU

Qiang   FU

Zhiqian   GAO

Mingcai   HOU

Mingyi   HU

Diying   HUANG

Guoxiang   LI

Hua   LIU

Jing   LU

Dawei   LÜ

Wenkun   QIE

Chuanshang   WANG

Wenhui   WANG

Yi   WANG

Yue   WANG

Xiaolin   WANG

Rongchang   WU

Honghe   XU

Jianxin   YAO

Detian   YAN

Zongjun   YIN

Jianfang   ZHANG

Zhiliang   ZHANG

Fangcheng   ZHAO

Xiaoming   ZHAO

Xia   ZHAO

Chuanming   ZHOU

 

Secretary General:         Yuandong ZHANG, Benzhong XIAN

Vice Secretary General:  Yuan WANG, Bin WAN, Xiang FANG

Secretariat Office:

Lingzhi   ZHANG

Junhui   WANG

Chao   LI

Linna   ZHANG

Qing   OUYANG

Xin   WEI

Wenjie   LI

Yuchen   ZHANG

 

6. Reviewing committee of the Awards for Best Presentations by Young Scientists

Chairman:              to be confirmed.

Member:                to be confirmed.

Secretary General:  Yuan WANG.

7. Venue and schedule

Venue: Nanjing Hengda Hotel, No. 188 Yonghu Road, Lishui District, Nanjing, Jiangsu Province

1.2.jpg

1.3.jpg

Schedule:

2024.5.13–16

Pre-conference field   excursion: Neoproterozoic–Palaeozoic marine deposits and geological events in   Anhui, Zhejiang and Jiangxi provinces, South China.

2024.5.17

Registration

2024.5.18

Opening Ceremony,   plenary talks, oral presentations, poster presentations

2024.5.19

Oral presentations,   poster presentations, mid-conference field excursion (half day)

2024.5.20

Closing Ceremony,   plenary talks, oral presentations, poster presentations.

2024.5.21–25

Post-conference field   excursions: (1) Neoprotrozoic–Palaeozoic successions and fossil records in   the Middle–Upper Yangtze Region, South China; (2) Mesozoic tehhestrial   deposits and biotas in the Yan-Liao area, North China.

 

8. Field excursions

(1) Pre-conference field excursion: Neoproterozoic–Palaeozoic marine deposits and geological events in Anhui, Jiangxi and Zhejiang provinces, South China.

Participants will visit several classic stratigraphic sections and biotas of Neoproterozoic and Palaeozoic in the border area of Anhui, Zhejiang and Jiangxi provinces, including the Lantian biota in Anhui Province, the Duibian section (GSSP for the Jiangshanian Stage, Cambrian) in Jiangshan City, Huangnitang section (GSSP for the Dahhiwilian Stage, Ordovician) in Changshan County, Lijia biota in Jiande City, and the Meishan section (GSSPs for both the Changxingian Stage of Permian, and the Permian-Triassic Boundary) in Changxing County, Zhejiang Province, etc.

 1.jpg


(2) Post-conference field excursion 1: Neoproterozoic–Palaeozoic successions and fossil records in the Middle–Upper Yangtze Region, South China

Participants will investigate several classic stratigraphic sections and some exceptionally-preserved biotas of Neoproterozoic to Palaeozoic in Hubei, Hunan and Chongqing provinces/municipality, including the Shibantan biota (Ediacaran), Luoyixi section (GSSP for the Guzhangian Stage, Cambrian), Paibi section (GSSP for the Paibian Stage, Cambrian), Liexi biota (Ordovician) and Xiangxi Global Geopark (UNESCO) in Hunan Province, and the Huanghuachang section (GSSP for the Dapingian Stage, Ordovician) and Wangjiawan section (GSSP for the Hirnantian Stage of Ordovician, and the Ordovician-Silurian boundary) in Hubei Province, and possibly a few stratigraphic sections of Upper Palaeozoic, etc.

 2.jpg


 

(3) Post-conference field excursion 2: Mesozoic tehhestrial deposits and biotas in the Yan-Liao area, North China.

Participants will investigate several classic sections of Middle Jurassic to Lower Cretaceous tehhestrial deposits and a few fossil sites of the Jehol biota in the border area of Inner Mongolia Autonomous Region and Liaoning Province, including the Daohugou section and biota (Middle Jurassic) in Ningcheng County, Inner Mongolia, and the Tiaojishan Formation biota (Late Jurassic) at Guancai Mountain in Jianping County, Liaoning, and the classic Jehol Biota site (Early Cretaceous) at Sihetun, and a nearby famous archaeological site of Hongshan Culture at Niuheliang, Chaoyang City, Liaoning Province, etc.

 

9. Financial support and registration fee

The conference will provide some financial supports to a few specific participants who cannot afford the expenses of travelling and accommodations. One of the available supports is from the Journal of Palaeogeography-(English Edition). Those scholars outside China who meet the following criteria may apply for financial support to attend this conference:

(1) Contribute a full-text manuscript to the Journal of Palaeogeography-(English Edition) (JCR: Q1; IF=2.789 (2021), journal website: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-palaeogeography) by November 15, 2023), which will be peer-reviewed, and in case the manuscript is eventually accepted by April 15, 2024;

(2) Attend this conference and give an oral presentation.

Note: 1) The financial support may cover the conference registration fee, accommodation and round-trip international airfare (economy class only); 2) Those who wish to apply for the supports, please specify "Application for the 6th International Conference of Palaeogeography" in the manuscript submission e-mail or cover letter.

The detailed information about registration fees and other financial supports will be given in the second circular.

 

10. Important dates

2023.6.30

Release of the First   Circular

Calling for topics

2023.10.1

Deadline for proposing   topics and conveners

2023.11.1

Release of the Second   Circular and topics

Opening for   registration and abstract submission

2024.2.15

Deadline for   abstract submission

Deadline for early   registration

2024.4.20

Release of the Third   Circular and conference program

2024.5.18

Opening of the 6th   International Conference of Palaeogeography

 

11. Topics and conveners

The specific format of the abstracts and presentations will be introduced in the Second Circular.

The Organizing Committee will invite some scholars to give plenary talks and detailed information will be distributed in the Third Circular the Conference Programme.

 

12. Contact information

Please send e-mail to Secretariat Office (icp6@nigpas.ac.cn) for general issues,

while for specific issues you may contact the following personals:

Lingzhi ZHANG: +86 17665062599, lzzhang@nigpas.ac.cn

Xiang FANG: +86 18652964730, xfang@nigpas.ac.cn

Address: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, No. 39 East Beijing Road, Nanjing 210008, Jiangsu, China

 

Yuan WANG: +861062396149, +8613522568882, jpalaeo2012@163.com

Address: Editorial office of Journal of Paleogeography, China University of Petroleum (Beijing), No. 20 Xueyuan Road, Haidian, Beijing 100083, ChinaAttachment: Session application form

Name


Title


Nationality


Affiliation


E-mail


Session   name


Convenors

(No   more than 5 people)


Session   summary

(No   more than 200 words)


Please submit to the conference secretariat (icp6@nigpas.ac.cn) before the deadline (October 1, 2023).First Circular of the 6th International Conference of Palaeogeography.pdf